Integritetspolicy

Denna policy syftar till att klargöra hur SSA – Sweden Sport Academy AB (nedan kallat ”Vi” eller
”Företaget”) hanterar Cookies och personuppgifter för att efterfölja GDPR, dataskyddslagen som
gäller från 25/5 2018.

Cookies


För att underlätta dina aktiviteter på webbsidan använder vi cookies. Uppgifterna innefattar bland
annat ditt IP-nummer, typ av enhet och tekniska data. Syftet är att kunna skapa en bättre upplevelse
för besökaren och kunna presentera rätt information utifrån besökarens aktivitet. Vi använder även
tredjepartscookies från Google och Facebook. Vi använder cookies på följande sätt:

För Mina sidor
– Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.
Publik webbplats:
– Kontrollerar hur webbplatsen används genom att se på trafikmönster. Vi kan därigenom
utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
– Vi anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig.
Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan
även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kan vissa funktioner begränsas, t.ex.
inloggning på Mina sidor.
Integritetspolicy
Introduktion
Företaget registrerar och lagrar personuppgifter i våra kundregister. Där behandlar vi främst de
personuppgifter som anges i beställningsformuläret, till exempel i form av namn, e-post, telefon och
födelsedata. Uppgifterna används främst i syfte att säkerställa avtalsuppfyllnad.
Vi använder även personuppgifterna till utskick av nyhetsbrev med syfte att hålla våra kunder
uppdaterade om förändringar och uppdateringar gällande företagets olika verksamheter.
Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen samt vid
eventuella utskick av erbjudanden från företaget. Företaget följer SWEDMA:s etiska riktlinjer vad
gäller direktmarknadsföring.
Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att
kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden. I de fall information lämnas till oss via e-post
och telefon anser vi att samtycke har getts till att eventuella personuppgifter registreras.
Personuppgift
En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person.
Behandling
Att behandla en personuppgift innebär helt enkelt att använda den på något sätt.
Hur vi behandlar dina personuppgifter
I de flesta fall används dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal. Det kan t.ex. handla om
en korrekt fakturaadress eller viktig information som behöver kommuniceras via e-post eller SMS
gällande verksamheten. Vi skickar även erbjudanden som kan vara av intresse för dig via e-post och
ibland även vanlig post. Nedan följer några exempel på hur dina personuppgifter används:
Namn: Fakturering, deltagarlistor
Adress: Fakturering, marknadsföring
E-post: Fakturering, marknadsföring, viktig information gällande verksamheten
Telefon/SMS: Viktig information gällande verksamheten
Födelsedata: Gruppindelning, statistik
Allergiinformation: Information till din ledare
Bankkontoinformation: Ev. återbetalning av deltagaravgift
Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Endast de som absolut behöver ha tillgång till dina personuppgifter har det. Det gäller Kundtjänst,
Arbetsledare och ledare i verksamheten. I de fall vi använder dina personuppgifter i marknadsföring
via post har vi upprättat särskilda så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer,
vilket t.ex. innebär att de har skyldighet att radera personuppgifterna så snart de används och att de
inte får använda dina personuppgifter till något annat än det vi specificerar.
Hur länge har vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter olika länge beroende på vilken uppgift det rör och syftet med
behandlingen. Vi har upprättat interna regler för lagring och gallring av personuppgifter. Detta
innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för att
fullfölja avtal, analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.
Information gällande allergier och sjukdomar hanterar vi med särskild försiktighet och raderas
omedelbart efter avtalets slut. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra
lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.
Du har rätt att få utdrag ur, ändra och radera din personuppgifter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett utdrag. Du kan även
begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter så
länge det inte inkräktar på att vi kan uppfylla vårt avtal med dig.
Du kan när som helst få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad.
Om du begär utdrag väldigt ofta kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.
Laglig grund för behandling
Enligt dataskyddslagen behövs en laglig grund för behandling av varje enskild personuppgift. I stort
sett alla personuppgifter vi registrerar och behandlar gör vi i syfte att kunna fullfölja vårt avtal med
dig. Vår lagliga grund är således Avtal. I de fall vi skickar marknadsföring via e-post även efter du
varit kund hos oss använder vi oss av den lagliga grunden Intresseavvägning, d.v.s. vi tror att du är
intresserad av att ta del av erbjudanden som har med vårt verksamhet att göra. I vissa fall
marknadsför vi oss digitalt till dig även du inte varit kund och vid sådana tillfällen gör vi det då vi sett
att du visat ett intresse för den typ av verksamhet vi bedriver.

Kontaktuppgifter
Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter vänder du dig till vår kundtjänst på
info@swedensportacademy.com eller 010 – 330 30 35.